จังหวัดอุดรธานี


แผนที่จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

อำเภอในจังหวัดอุดรธานี

+ กุดจับ
+ กุมภวาปี
+ กู่แก้ว
+ ไชยวาน
+ ทุ่งฝน
+ นายูง
+ น้ำโสม
+ โนนสะอาด
+ บ้านดุง
+ บ้านผือ
+ ประจักษ์ศิลปาคม
+ พิบูลย์รักษ์
+ เพ็ญ
+ เมืองอุดรธานี
+ วังสามหมอ
+ ศรีธาตุ
+ สร้างคอม
+ หนองวัวซอ
+ หนองแสง
+ หนองหาน

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 564 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองอุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 36
เมืองอุดรธานี กู่แก้ว 65
เมืองอุดรธานี โนนสะอาด 53
เมืองอุดรธานี ทุ่งฝน 65
เมืองอุดรธานี หนองแสง 35
เมืองอุดรธานี บ้านผือ 55
เมืองอุดรธานี กุมภวาปี 43
เมืองอุดรธานี สร้างคอม 68
เมืองอุดรธานี กุดจับ 24
เมืองอุดรธานี บ้านดุง 84
เมืองอุดรธานี หนองวัวซอ 39
เมืองอุดรธานี ไชยวาน 62
เมืองอุดรธานี ศรีธาตุ 72
เมืองอุดรธานี หนองหาน 35
เมืองอุดรธานี น้ำโสม 110
เมืองอุดรธานี วังสามหมอ 96
เมืองอุดรธานี นายูง 129
เมืองอุดรธานี เพ็ญ 43
เมืองอุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 63

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
แผนที่ตัวเมืองอุดรธานี
แผนที่ตังเมืองอุดรธานี


จองโรงแรมในภาคอีสาน

โดย ความร่วมมือระหว่าง แผนที่ไทย.คอม และ Web Sawasdee Plc.
“สะดวก ประหยัด ปลอดภัย”

Recent Posts

เดือนเกิดตรงกับสัตว์อะไร


เดือนเกิดตรงกับสัตว์อะไร

>>>January 1 – 9 ~ Dog
>>>January 10 – 24 ~ Mouse
>>>January 25 – 31 ~ Lion
>>>February 1 – 5 ~ Cat
>>>February 6 – 14 ~ Dove
>>>February 15 – 21 ~ Turtle
>>>February 22 – 28 ~ Panther
>>>March 1 – 12 ~ Monkey
>>>March 13 – 15 ~ Lion
>>>March 16 – 23 ~ Mouse
>>>March 24 – 31 ~ Cat
>>>April 1 – 3 ~ Dog
>>>April 4 – 14 ~Panther
>>>April 15 – 26 ~Mouse
>>>April 27 – 30 ~Turtle
>>>May 1 – 13 ~ Monkey
>>>May 14 – 21 ~ Dove
>>>May 22 – 31 ~Lion
>>>June 1 – 3 ~ Mouse
>>>June 4 – 14 ~ Turtle
>>>June 15 – 20 ~ Dog
>>>June 21 -24 ~ Monkey
>>>June 25 – 30 ~ Cat
>>>July 1 – 9 ~ Mouse
>>>July 10 – 15 ~ Dog
>>>July 16 – 26 ~ Dove
>>>July 27 – 31 ~ Cat
>>>August 1 – 15 ~ Monkey
>>>August 16 – 25 ~ Mouse
>>>August 26 – 31 ~ Turtle
>>>September 1 – 14 ~ Dove
>>>September 15 – 27~ Cat
>>>September 28 – 30~ Dog
>>>October 1 -
>>>15 ~ Monkey
>>>October 16 – 27 ~ Turtle
>>>October 28 – 31 ~Panther
>>>November 1 – 16 ~ Lion
>>>November 17 -30 ~ Cat
>>>December 1 – 16 ~ Dog
>>>December 17 – 25 ~ Monkey
>>>December 26 – 31 ~ Dove
>>>
>>>
>>>
>>>Dog
>>>Your Attractive and popular. Your nice and easy going and make friends
>>>with everyone very easily. Your cool and smart and are a leader.
>>>
>>>Cat
>>>Your very shy and cute. You are a follower and dont like to talk to
>>>people you dont know. Your very careful about choosing your friends. Your
>>>really nice.
>>>
>>>Monkey
>>>You are attractive and hyper. You have a lot of friends and your really
>>>outgoing. You gossip alot. Your funky and “unique” theres no one else
>>>like you. You want attention and like to be a leader.
>>>
>>>
>>>Panther
>>>You are mysterious. You have lots of friends and can be mean at times or
>>>nice. You always have the latest gossip with you and you are a leader.
>>>
>>>Mouse
>>>Your very quiet and quick – witted. You are very shy. Your cute and
>>>funny. You have a little group of friends. You
>>>are not “popular” but you are not a “geek”
>>>
>>>Lion
>>>You are a born leader. People look up to you. You have lots a friends and
>>>you are very attractive. Your nice and
>>>people want to be your friend. You make friends easily.
>>>
>>>Turtle
>>>You are very nice and pretty. You treat others as you would want to be
>>>treated yourself. You have lots of friends and never talk about anyone
>>>behind their back. You are
>>>loyal.
>>>
>>>Dove
>>>Your very peaceful and nice. You fall in love very easily and you are
>>>quiet and calm. You are not very shy but you are not outgoing. You are a
>>>leader of your group of friends

  1. ความลับของความรัก Leave a reply
  2. คุณค่าของความรัก Leave a reply
  3. คำอธิษฐานที่ได้รับรางวัล Leave a reply