จังหวัดเชียงใหม่


แผนที่จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

+ จอมทอง
+ เชียงดาว
+ ไชยปราการ
+ ดอยเต่า
+ ดอยสะเก็ด
+ ดอยหล่อ
+ ฝาง
+ พร้าว
+ เมืองเชียงใหม่
+ แม่แจ่ม
+ แม่แตง
+ แม่ริม
+ แม่วาง
+ แม่ออน
+ แม่อาย
+ เวียงแหง
+ สะเมิง
+ สันกำแพง
+ สันทราย
+ สันป่าตอง
+ สารภี
+ หางดง
+ อมก๋อย
+ ฮอด

 

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 696 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

 

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองเชียงใหม่ ดอยหล่อ 34
เมืองเชียงใหม่ สันป่าตอง 22
เมืองเชียงใหม่ ดอยเต่า 121
เมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม 156
เมืองเชียงใหม่ สะเมิง 54
เมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 18
เมืองเชียงใหม่ สารภี 10
เมืองเชียงใหม่ แม่ริม 8
เมืองเชียงใหม่ สันกำแพง 13
เมืองเชียงใหม่ พร้าว 103
เมืองเชียงใหม่ หางดง 15
เมืองเชียงใหม่ จอมทอง 58
เมืองเชียงใหม่ แม่ออน 29
เมืองเชียงใหม่ แม่แตง 40
เมืองเชียงใหม่ เวียงแหง 150
เมืองเชียงใหม่ ฮอด 88
เมืองเชียงใหม่ แม่อาย 174
เมืองเชียงใหม่ เชียงดาว 68
เมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ 13
เมืองเชียงใหม่ แม่วาง 35
เมืองเชียงใหม่ สันทราย 12
เมืองเชียงใหม่ ฝาง 154
เมืองเชียงใหม่ อมก๋อย 179


แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

แผนที่ตัวเมืองเชียงใหม่
แผนที่ตัวเมืองเชียงใหม่


จองโรงแรมในเชียงใหม่

โดย ความร่วมมือระหว่าง แผนที่ไทย.คอม และ Web Sawasdee Plc.
“สะดวก ประหยัด ปลอดภัย”

เว็บแนะนำ โดย แผนที่ไทย.คอม

 KRT Product Supply

 

Recent Posts

เดือนเกิดตรงกับสัตว์อะไร


เดือนเกิดตรงกับสัตว์อะไร

>>>January 1 – 9 ~ Dog
>>>January 10 – 24 ~ Mouse
>>>January 25 – 31 ~ Lion
>>>February 1 – 5 ~ Cat
>>>February 6 – 14 ~ Dove
>>>February 15 – 21 ~ Turtle
>>>February 22 – 28 ~ Panther
>>>March 1 – 12 ~ Monkey
>>>March 13 – 15 ~ Lion
>>>March 16 – 23 ~ Mouse
>>>March 24 – 31 ~ Cat
>>>April 1 – 3 ~ Dog
>>>April 4 – 14 ~Panther
>>>April 15 – 26 ~Mouse
>>>April 27 – 30 ~Turtle
>>>May 1 – 13 ~ Monkey
>>>May 14 – 21 ~ Dove
>>>May 22 – 31 ~Lion
>>>June 1 – 3 ~ Mouse
>>>June 4 – 14 ~ Turtle
>>>June 15 – 20 ~ Dog
>>>June 21 -24 ~ Monkey
>>>June 25 – 30 ~ Cat
>>>July 1 – 9 ~ Mouse
>>>July 10 – 15 ~ Dog
>>>July 16 – 26 ~ Dove
>>>July 27 – 31 ~ Cat
>>>August 1 – 15 ~ Monkey
>>>August 16 – 25 ~ Mouse
>>>August 26 – 31 ~ Turtle
>>>September 1 – 14 ~ Dove
>>>September 15 – 27~ Cat
>>>September 28 – 30~ Dog
>>>October 1 -
>>>15 ~ Monkey
>>>October 16 – 27 ~ Turtle
>>>October 28 – 31 ~Panther
>>>November 1 – 16 ~ Lion
>>>November 17 -30 ~ Cat
>>>December 1 – 16 ~ Dog
>>>December 17 – 25 ~ Monkey
>>>December 26 – 31 ~ Dove
>>>
>>>
>>>
>>>Dog
>>>Your Attractive and popular. Your nice and easy going and make friends
>>>with everyone very easily. Your cool and smart and are a leader.
>>>
>>>Cat
>>>Your very shy and cute. You are a follower and dont like to talk to
>>>people you dont know. Your very careful about choosing your friends. Your
>>>really nice.
>>>
>>>Monkey
>>>You are attractive and hyper. You have a lot of friends and your really
>>>outgoing. You gossip alot. Your funky and “unique” theres no one else
>>>like you. You want attention and like to be a leader.
>>>
>>>
>>>Panther
>>>You are mysterious. You have lots of friends and can be mean at times or
>>>nice. You always have the latest gossip with you and you are a leader.
>>>
>>>Mouse
>>>Your very quiet and quick – witted. You are very shy. Your cute and
>>>funny. You have a little group of friends. You
>>>are not “popular” but you are not a “geek”
>>>
>>>Lion
>>>You are a born leader. People look up to you. You have lots a friends and
>>>you are very attractive. Your nice and
>>>people want to be your friend. You make friends easily.
>>>
>>>Turtle
>>>You are very nice and pretty. You treat others as you would want to be
>>>treated yourself. You have lots of friends and never talk about anyone
>>>behind their back. You are
>>>loyal.
>>>
>>>Dove
>>>Your very peaceful and nice. You fall in love very easily and you are
>>>quiet and calm. You are not very shy but you are not outgoing. You are a
>>>leader of your group of friends

  1. ความลับของความรัก Leave a reply
  2. คุณค่าของความรัก Leave a reply
  3. คำอธิษฐานที่ได้รับรางวัล Leave a reply