จังหวัดยโสธรแผนที่จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร

อำเภอในจังหวัดยโสธร

+ กุดชุม
+ ค้อวัง
+ คำเขื่อนแก่ว
+ ทรายมูล
+ ไทยเจริญ
+ ป่าติ้ว
+ มหาชนะชัย
+ เมืองยโสธร
+ เลิงนกทา

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 531 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองยโสธร กุดชุม 37
เมืองยโสธร ทรายมูล 18
เมืองยโสธร มหาชนะชัย 41
เมืองยโสธร เลิงนกทา 69
เมืองยโสธร ค้อวัง 70
เมืองยโสธร คำเขื่อนแก่ว 23
เมืองยโสธร ป่าติ้ว 28

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร
แผนที่ตัวเมืองยโสธร
แผนที่ตัวเมืองยโสธร