จังหวัดอุบลราชธานี


แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี

+ กุดข้าวปุ้น
+ เขมราฐ
+ เขื่องใน
+ โขงเจียม
+ ดอนมดแดง
+ เดชอุดม
+ ตระการพืชผล
+ ตาลสุม
+ ทุ่งศรีอุดม
+ นาจะหลวย
+ นาตาล
+ นาเยีย
+ น้ำขุ่น
+ น้ำยืน
+ บุณฑริก
+ พิบูลมังสาหาร
+ โพธิ์ไทร
+ ม่วงสามสิบ
+ เมืองอุบลราชธานี
+ วารินชำราบ
+ ศรีเมืองใหม่
+ สว่างวีระวงศ์
+ สำโรง
+ สิรินธร
+ เหล่าเสือโก้ก

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 629 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองอุบลราชธานี นาตาล 93
เมืองอุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 27
เมืองอุบลราชธานี นาเยีย 35
เมืองอุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 23
เมืองอุบลราชธานี น้ำขุ่น 97
เมืองอุบลราชธานี น้ำยืน 110
เมืองอุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 76
เมืองอุบลราชธานี ดอนมดแดง 35
เมืองอุบลราชธานี โขงเจียม 110
เมืองอุบลราชธานี เขมราฐ 108
เมืองอุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 74
เมืองอุบลราชธานี ตระการพืชผล 50
เมืองอุบลราชธานี สำโรง 28
เมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ 2
เมืองอุบลราชธานี บุณฑริก 87
เมืองอุบลราชธานี นาจะหลวย 100
เมืองอุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 83
เมืองอุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34
เมืองอุบลราชธานี เดชอุดม 45
เมืองอุบลราชธานี ตาลสุม 32
เมืองอุบลราชธานี สิรินธร 80
เมืองอุบลราชธานี โพธิ์ไทร 99
เมืองอุบลราชธานี เขื่องใน 38
เมืองอุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 45

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
แผนที่ตัวเมืองอุบลราชธานี
แผนที่ตัวเมืองอุบลราชธานี


จองโรงแรมในภาคอีสาน

โดย ความร่วมมือระหว่าง แผนที่ไทย.คอม และ Web Sawasdee Plc.
“สะดวก ประหยัด ปลอดภัย”

Recent Posts

เดือนเกิดตรงกับสัตว์อะไร


เดือนเกิดตรงกับสัตว์อะไร

>>>January 1 – 9 ~ Dog
>>>January 10 – 24 ~ Mouse
>>>January 25 – 31 ~ Lion
>>>February 1 – 5 ~ Cat
>>>February 6 – 14 ~ Dove
>>>February 15 – 21 ~ Turtle
>>>February 22 – 28 ~ Panther
>>>March 1 – 12 ~ Monkey
>>>March 13 – 15 ~ Lion
>>>March 16 – 23 ~ Mouse
>>>March 24 – 31 ~ Cat
>>>April 1 – 3 ~ Dog
>>>April 4 – 14 ~Panther
>>>April 15 – 26 ~Mouse
>>>April 27 – 30 ~Turtle
>>>May 1 – 13 ~ Monkey
>>>May 14 – 21 ~ Dove
>>>May 22 – 31 ~Lion
>>>June 1 – 3 ~ Mouse
>>>June 4 – 14 ~ Turtle
>>>June 15 – 20 ~ Dog
>>>June 21 -24 ~ Monkey
>>>June 25 – 30 ~ Cat
>>>July 1 – 9 ~ Mouse
>>>July 10 – 15 ~ Dog
>>>July 16 – 26 ~ Dove
>>>July 27 – 31 ~ Cat
>>>August 1 – 15 ~ Monkey
>>>August 16 – 25 ~ Mouse
>>>August 26 – 31 ~ Turtle
>>>September 1 – 14 ~ Dove
>>>September 15 – 27~ Cat
>>>September 28 – 30~ Dog
>>>October 1 –
>>>15 ~ Monkey
>>>October 16 – 27 ~ Turtle
>>>October 28 – 31 ~Panther
>>>November 1 – 16 ~ Lion
>>>November 17 -30 ~ Cat
>>>December 1 – 16 ~ Dog
>>>December 17 – 25 ~ Monkey
>>>December 26 – 31 ~ Dove
>>>
>>>
>>>
>>>Dog
>>>Your Attractive and popular. Your nice and easy going and make friends
>>>with everyone very easily. Your cool and smart and are a leader.
>>>
>>>Cat
>>>Your very shy and cute. You are a follower and dont like to talk to
>>>people you dont know. Your very careful about choosing your friends. Your
>>>really nice.
>>>
>>>Monkey
>>>You are attractive and hyper. You have a lot of friends and your really
>>>outgoing. You gossip alot. Your funky and “unique” theres no one else
>>>like you. You want attention and like to be a leader.
>>>
>>>
>>>Panther
>>>You are mysterious. You have lots of friends and can be mean at times or
>>>nice. You always have the latest gossip with you and you are a leader.
>>>
>>>Mouse
>>>Your very quiet and quick – witted. You are very shy. Your cute and
>>>funny. You have a little group of friends. You
>>>are not “popular” but you are not a “geek”
>>>
>>>Lion
>>>You are a born leader. People look up to you. You have lots a friends and
>>>you are very attractive. Your nice and
>>>people want to be your friend. You make friends easily.
>>>
>>>Turtle
>>>You are very nice and pretty. You treat others as you would want to be
>>>treated yourself. You have lots of friends and never talk about anyone
>>>behind their back. You are
>>>loyal.
>>>
>>>Dove
>>>Your very peaceful and nice. You fall in love very easily and you are
>>>quiet and calm. You are not very shy but you are not outgoing. You are a
>>>leader of your group of friends

  1. ความลับของความรัก Comments Off on ความลับของความรัก
  2. คุณค่าของความรัก Comments Off on คุณค่าของความรัก
  3. คำอธิษฐานที่ได้รับรางวัล Comments Off on คำอธิษฐานที่ได้รับรางวัล