แผนที่ทั้งหมด

แบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้

1. แผนที่ระดับภาค
2. แผนที่ระดับจังหวัด
3. แผนที่ตัวเมืองของแต่ละจังหวัด และเมืองสำคัญ
4. แผนที่เขตในกรุงเทพมหานคร
5. แผนที่ของสถานที่ต่างๆ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *